Awards & Recognition


IndiaInfoline arrow Finance Ministers of India

Finance Ministers of India

P. Chidambaram (1996-1997, May 2004-Nov 2009, July 2012-Continuing) Pranab Mukherjee( 1982-1985, Feb 2009-May 2009, May 2009-June 2012) Manmohan Singh (1991-1997, Dec 2008-Jan 2009) Jaswant Singh (2003-2005)
Yashwant Sinha (1998-2003, 1991-1992 (I)) Madhu Dandavate (1990-1991) S.B.Chavan (1989-1990) N.D.Tiwari (1988-1989)
Rajiv Gandhi (1987-1988) V. P. Singh (1985-1987) Ramaswamy Venkataraman (1980-1982) Choudhary Charan Singh (1979-1980)
H. M. Patel (1977-1979) C.Subramaniam (1975-1977) Yashwantrao Chavan (1971-1975) Indira Gandhi (1970-1971)
Morarji Desai (1967-1970, 1959-1964 ) Sachindra Chaudhuri (1965-1967) T.T.Krishnamachari (1964-1965, 1957-1958 ) Jawaharlal Nehru (1958-1959)
Chintamanrao Deshmukh (1951-1957) John Mathai (1949-1951) R.K.Shanmukham Chetty (1947-1949)