A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Baroda Banking & PSU Bond Fund (G)
Baroda Banking & PSU Bond Fund (IDCW-M)
Baroda Banking & PSU Bond Fund (IDCW-Q)
Baroda Banking & PSU Bond Fund - Direct (G)
Baroda Banking & PSU Bond Fund - Direct (IDCW-M)
Baroda Banking & PSU Bond Fund - Direct (IDCW-Q)
Baroda Banking&Fin Serv Fund - Plan A (G)
Baroda Banking&Fin Serv Fund - Plan A (IDCW)
Baroda Banking&Fin Serv Fund - Plan B-Dir (G)
Baroda Banking&Fin Serv Fund - Plan B-Dir (IDCW)
Baroda Business Cycle Fund (G)
Baroda Business Cycle Fund (IDCW)
Baroda Business Cycle Fund - Direct (G)
Baroda Business Cycle Fund - Direct (IDCW)
Baroda Conservative HF-Plan A (G)
Baroda Conservative HF-Plan A (IDCW-M)
Baroda Conservative HF-Plan A (IDCW-Q)
Baroda Conservative HF-Plan B-Dir (G)
Baroda Conservative HF-Plan B-Dir (IDCW-M)
Baroda Conservative HF-Plan B-Dir (IDCW-Q)
Baroda Credit Risk Fund-PlanA (G)
Baroda Credit Risk Fund-PlanA (IDCW-M)
Baroda Credit Risk Fund-PlanA (IDCW-Q)
Baroda Credit Risk Fund-PlanB-Dir(G)
Baroda Credit Risk Fund-PlanB-Dir(IDCW-M)
Baroda Credit Risk Fund-PlanB-Dir(IDCW-Q)
Baroda Dynamic Bond Fund - Plan A (G)
Baroda Dynamic Bond Fund - Plan A (IDCW)
Baroda Dynamic Bond Fund - Plan B-Dir (G)
Baroda Dynamic Bond Fund - Plan B-Dir (IDCW)
Baroda Dynamic Equity Fund - Direct (G)
Baroda Dynamic Equity Fund - Direct (IDCW)
Baroda Dynamic Equity Fund - Regular (G)
Baroda Dynamic Equity Fund - Regular (IDCW)
Baroda ELSS '96 - Plan A (Bonus)
Baroda ELSS '96 - Plan A (G)
Baroda ELSS '96 - Plan A (IDCW)
Baroda ELSS '96 - Plan B - Direct (Bonus)
Baroda ELSS '96 - Plan B - Direct (G)
Baroda ELSS '96 - Plan B - Direct (IDCW)
Baroda Equity Savings Fund (G)
Baroda Equity Savings Fund (IDCW)
Baroda Equity Savings Fund - Direct (G)
Baroda Equity Savings Fund - Direct (IDCW)
Baroda FMP - Series P (G)
Baroda FMP - Series P (IDCW)
Baroda FMP - Series P - Direct (G)
Baroda FMP - Series P - Direct (IDCW)
Baroda Gilt Fund - Plan A (G)
Baroda Gilt Fund - Plan A (IDCW)
Baroda Gilt Fund - Plan B - Direct (G)
Baroda Gilt Fund - Plan B - Direct (IDCW)
Baroda Hybrid Equity Fund-Plan A (G)
Baroda Hybrid Equity Fund-Plan A (IDCW)
Baroda Hybrid Equity Fund-Plan B-Dir (G)
Baroda Hybrid Equity Fund-Plan B-Dir (IDCW)
Baroda Large & Mid Cap Fund (G)
Baroda Large & Mid Cap Fund (IDCW)
Baroda Large & Mid Cap Fund - Direct (G)
Baroda Large & Mid Cap Fund - Direct (IDCW)
Baroda Large Cap Fund - Plan A (G)
Baroda Large Cap Fund - Plan A (IDCW)
Baroda Large Cap Fund-Plan B-Dir (G)
Baroda Large Cap Fund-Plan B-Dir (IDCW)
Baroda Liquid Fund - Plan A (G)
Baroda Liquid Fund - Plan A (IDCW-D)
Baroda Liquid Fund - Plan A (IDCW-W)
Baroda Liquid Fund - Plan B - Dir (G)
Baroda Liquid Fund - Plan B - Dir (IDCW-D)
Baroda Liquid Fund - Plan B - Dir (IDCW-W)
Baroda Liquid Fund - Reg (G)
Baroda Liquid Fund - Reg (IDCW)
Baroda Liquid Fund - Reg (IDCW-D)
Baroda Mid-Cap Fund - Plan A (G)
Baroda Mid-Cap Fund - Plan A (IDCW)
Baroda Mid-Cap Fund - Plan B - Dir (G)
Baroda Mid-Cap Fund - Plan B - Dir (IDCW)
Baroda Money Market Fund - Direct (Div-D) RI
Baroda Money Market Fund - Direct (G)
Baroda Money Market Fund - Regular (G)
Baroda Money Market Fund - Regular (IDCW-D) RI
Baroda Money Market Fund - Regular (IDCW-M)
Baroda Money Market Fund - Regular (IDCW-W) RI
Baroda Multi Cap Fund - Plan A (G)
Baroda Multi Cap Fund - Plan A (IDCW)
Baroda Multi Cap Fund - Plan B-Dir (G)
Baroda Multi Cap Fund - Plan B-Dir (IDCW)
Baroda Overnight Fund - Direct (G)
Baroda Overnight Fund - Direct (IDCW-D) RI
Baroda Overnight Fund - Direct (IDCW-W) RI
Baroda Overnight Fund - Regular (G)
Baroda Overnight Fund - Regular (IDCW-D) RI
Baroda Overnight Fund - Regular (IDCW-W) RI
Baroda Short Term Bond Fund-A (G)
Baroda Short Term Bond Fund-A (IDCW-M)
Baroda Short Term Bond Fund-A (IDCW-Q)
Baroda Short Term Bond Fund-B-Dir (G)
Baroda Short Term Bond Fund-B-Dir (IDCW-M)
Baroda Short Term Bond Fund-B-Dir (IDCW-Q)
Baroda Treasury Adv - Plan B - Dir (G)
Baroda Treasury Adv - Plan B - Dir (IDCW-D)
Baroda Treasury Adv - Plan B - Dir (IDCW-M)
Baroda Treasury Adv - Plan B - Dir (IDCW-Q)
Baroda Treasury Adv - Plan B - Dir (IDCW-W)
Baroda Treasury Advantage - Plan A (G)
Baroda Treasury Advantage - Plan A (IDCW-D)
Baroda Treasury Advantage - Plan A (IDCW-M)
Baroda Treasury Advantage - Plan A (IDCW-Q)
Baroda Treasury Advantage - Plan A (IDCW-W)
Baroda Treasury Advantage - Reg (G)
Baroda Treasury Advantage - Reg (IDCW-D)
Baroda Treasury Advantage - Reg (IDCW-M)
Baroda Treasury Advantage - Reg (IDCW-W)
Baroda Ultra Short Duration Fund - Direct (Div-W)
Baroda Ultra Short Duration Fund - Direct (G)
Baroda Ultra Short Duration Fund - Direct (IDCW-D)
Baroda Ultra Short Duration Fund - Regular (Div-W)
Baroda Ultra Short Duration Fund - Regular (G)
Baroda Ultra Short Duration Fund-Regular (IDCW-D)
Bharat 22 ETF
BHARAT Bond ETF - April 2023
BHARAT Bond ETF - April 2025
BHARAT Bond ETF - April 2030
BHARAT Bond ETF - April 2031
BHARAT Bond FOF - April 2023 - Direct (G)
BHARAT Bond FOF - April 2023 - Direct (IDCW)
BHARAT Bond FOF - April 2023 - Regular (G)
BHARAT Bond FOF - April 2023 - Regular (IDCW)
BHARAT Bond FOF - April 2025 - Direct (G)
BHARAT Bond FOF - April 2025 - Direct (IDCW)
BHARAT Bond FOF - April 2025 - Regular (G)
BHARAT Bond FOF - April 2025 - Regular (IDCW)
BHARAT Bond FOF - April 2030 - Direct (G)
BHARAT Bond FOF - April 2030 - Direct (IDCW)
BHARAT Bond FOF - April 2030 - Regular (G)
BHARAT Bond FOF - April 2030 - Regular (IDCW)
BHARAT Bond FOF - April 2031 - Direct (G)
BHARAT Bond FOF - April 2031 - Direct (IDCW)
BHARAT Bond FOF - April 2031 - Regular (G)
BHARAT Bond FOF - April 2031 - Regular (IDCW)
BNP Paribas Arbitrage Fund - Dir (G)
BNP Paribas Arbitrage Fund - Dir (IDCW-M)
BNP Paribas Arbitrage Fund - Dir (IDCW-Q)
BNP Paribas Arbitrage Fund - Dir(Adhoc-D)
BNP Paribas Arbitrage Fund - Reg (G)
BNP Paribas Arbitrage Fund - Reg (IDCW-M)
BNP Paribas Arbitrage Fund - Reg (IDCW-Q)
BNP Paribas Arbitrage Fund - Reg(Adhoc-D)
BNP Paribas Conservative Hybrid Fund (G)
BNP Paribas Conservative Hybrid Fund (IDCW-M)
BNP Paribas Conservative Hybrid Fund (IDCW-Q)
BNP Paribas Conservative Hybrid Fund - Dir (G)
BNP Paribas Conservative Hybrid Fund-Dir (IDCW-M)
BNP Paribas Conservative Hybrid Fund-Dir (IDCW-Q)
BNP Paribas Corporate Bond Fund - (G)
BNP Paribas Corporate Bond Fund - (IDCW-A)
BNP Paribas Corporate Bond Fund - (IDCW-M)
BNP Paribas Corporate Bond Fund - (IDCW-Q)
BNP Paribas Corporate Bond Fund - Direct (G)
BNP Paribas Corporate Bond Fund - Direct (IDCW-A)
BNP Paribas Corporate Bond Fund - Direct (IDCW-M)
BNP Paribas Corporate Bond Fund - Direct (IDCW-Q)
BNP Paribas Corporate Bond Fund - Regular (G)
BNP Paribas Corporate Bond Fund - Regular (IDCW-A)
BNP Paribas Corporate Bond Fund - Regular (IDCW-M)
BNP Paribas Corporate Bond Fund - Regular (IDCW-Q)
BNP Paribas Dynamic Equity Fund - Direct (G)
BNP Paribas Dynamic Equity Fund - Direct (IDCW-A)
BNP Paribas Dynamic Equity Fund - Direct (IDCW-M)
BNP Paribas Dynamic Equity Fund - Direct (IDCW-Q)
BNP Paribas Dynamic Equity Fund - Regular (G)
BNP Paribas Dynamic Equity Fund - Regular (IDCW-A)
BNP Paribas Dynamic Equity Fund - Regular (IDCW-M)
BNP Paribas Dynamic Equity Fund - Regular (IDCW-Q)
BNP Paribas Flexi Debt Fund (G)
BNP Paribas Flexi Debt Fund (IDCW-D)
BNP Paribas Flexi Debt Fund (IDCW-HY)
BNP Paribas Flexi Debt Fund (IDCW-M)
BNP Paribas Flexi Debt Fund (IDCW-Q)
BNP Paribas Flexi Debt Fund (IDCW-W)
BNP Paribas Flexi Debt Fund - Direct (G)
BNP Paribas Flexi Debt Fund - Direct (IDCW-D)
BNP Paribas Flexi Debt Fund - Direct (IDCW-HY)
BNP Paribas Flexi Debt Fund - Direct (IDCW-M)
BNP Paribas Flexi Debt Fund - Direct (IDCW-Q)
BNP Paribas Flexi Debt Fund - Direct (IDCW-W)
BNP Paribas Flexi Debt Fund - Reg Plan A (Div-Q)
BNP Paribas Flexi Debt Fund - Reg Plan A (G)
BNP Paribas Focused 25 Equity Fund (G)
BNP Paribas Focused 25 Equity Fund (IDCW)
BNP Paribas Focused 25 Equity Fund - Direct (G)
BNP Paribas Focused 25 Equity Fund - Direct (IDCW)
BNP Paribas Funds Aqua Fund of Fund (G)
BNP Paribas Funds Aqua Fund of Fund (IDCW)
BNP Paribas Funds Aqua Fund of Fund - Dir (G)
BNP Paribas Funds Aqua Fund of Fund - Dir (IDCW)
BNP Paribas India Consumption Fund - Dir (G)
BNP Paribas India Consumption Fund - Dir (IDCW)
BNP Paribas India Consumption Fund - Reg (G)
BNP Paribas India Consumption Fund - Reg (IDCW)
BNP Paribas Large Cap Fund (G)
BNP Paribas Large Cap Fund (IDCW)
BNP Paribas Large Cap Fund - Direct (G)
BNP Paribas Large Cap Fund - Direct (IDCW)
BNP Paribas Liquid Fund - (G)
BNP Paribas Liquid Fund - (IDCW-D)
BNP Paribas Liquid Fund - (IDCW-M)
BNP Paribas Liquid Fund - (IDCW-W)
BNP Paribas Liquid Fund - Direct (G)
BNP Paribas Liquid Fund - Direct (IDCW-D)
BNP Paribas Liquid Fund - Direct (IDCW-M)
BNP Paribas Liquid Fund - Direct (IDCW-W)
BNP Paribas Liquid Fund - Regular (G)
BNP Paribas Liquid Fund - Regular (IDCW-W)
BNP Paribas Liquid Fund - Special UD 36A Plan
BNP Paribas Liquid Fund - Special UD 36B Plan
BNP Paribas Liquid Fund - Special UR 36A Plan
BNP Paribas Liquid Fund - Special UR 36B Plan
BNP Paribas Long Term Equity Fund (G)
BNP Paribas Long Term Equity Fund (IDCW)
BNP Paribas Long Term Equity Fund - Direct (G)
BNP Paribas Long Term Equity Fund - Direct (IDCW)
BNP Paribas Low Duration Fund - (G)
BNP Paribas Low Duration Fund - (IDCW-D)
BNP Paribas Low Duration Fund - (IDCW-M)
BNP Paribas Low Duration Fund - (IDCW-W)
BNP Paribas Low Duration Fund - Direct (G)
BNP Paribas Low Duration Fund - Direct (IDCW-D)
BNP Paribas Low Duration Fund - Direct (IDCW-M)
BNP Paribas Low Duration Fund - Direct (IDCW-W)
BNP Paribas Low Duration Fund - Regular (G)
BNP Paribas Low Duration Fund - Regular (IDCW-D)
BNP Paribas Low Duration Fund - Regular (IDCW-M)
BNP Paribas Low Duration Fund - Regular (IDCW-W)
BNP Paribas Medium Term Fund (G)
BNP Paribas Medium Term Fund (IDCW-A)
BNP Paribas Medium Term Fund (IDCW-H)
BNP Paribas Medium Term Fund (IDCW-M)
BNP Paribas Medium Term Fund (IDCW-Q)
BNP Paribas Medium Term Fund - Dir (G)
BNP Paribas Medium Term Fund - Dir (IDCW-A)
BNP Paribas Medium Term Fund - Dir (IDCW-H)
BNP Paribas Medium Term Fund - Dir (IDCW-M)
BNP Paribas Medium Term Fund - Dir (IDCW-Q)
BNP Paribas Mid Cap Fund (G)
BNP Paribas Mid Cap Fund (IDCW)
BNP Paribas Mid Cap Fund - Direct (G)
BNP Paribas Mid Cap Fund - Direct (IDCW)
BNP Paribas Multi Cap Fund (G)
BNP Paribas Multi Cap Fund (IDCW)
BNP Paribas Multi Cap Fund - Direct (G)
BNP Paribas Multi Cap Fund - Direct (IDCW)
BNP Paribas Overnight Fund - Direct (G)
BNP Paribas Overnight Fund - Direct (IDCW-D) RI
BNP Paribas Overnight Fund - Direct (IDCW-W) RI
BNP Paribas Overnight Fund - Regular (G)
BNP Paribas Overnight Fund - Regular (IDCW-D) RI
BNP Paribas Overnight Fund - Regular (IDCW-W) RI
BNP Paribas Short Term Fund - (G)
BNP Paribas Short Term Fund - (IDCW-D)
BNP Paribas Short Term Fund - (IDCW-M)
BNP Paribas Short Term Fund - (IDCW-Q)
BNP Paribas Short Term Fund - (IDCW-W)
BNP Paribas Short Term Fund - Direct (G)
BNP Paribas Short Term Fund - Direct (IDCW-D)
BNP Paribas Short Term Fund - Direct (IDCW-M)
BNP Paribas Short Term Fund - Direct (IDCW-Q)
BNP Paribas Short Term Fund - Direct (IDCW-W)
BNP Paribas Short Term Fund - Regular (G)
BNP Paribas Short Term Fund - Regular (IDCW-M)
BNP Paribas Short Term Fund - Regular (IDCW-Q)
BNP Paribas Short Term Fund - Regular (IDCW-W)
BNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund (G)
BNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund (IDCW)
BNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund-D(IDCW)
BNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund-Dir (G)
BOI AXA Arbitrage Fund - Direct (G)
BOI AXA Arbitrage Fund - Direct (IDCW-A)
BOI AXA Arbitrage Fund - Direct (IDCW-M)
BOI AXA Arbitrage Fund - Direct (IDCW-Q)
BOI AXA Arbitrage Fund - Regular (G)
BOI AXA Arbitrage Fund - Regular (IDCW-A)
BOI AXA Arbitrage Fund - Regular (IDCW-M)
BOI AXA Arbitrage Fund - Regular (IDCW-Q)
BOI AXA Balanced Advantage Fund (G)
BOI AXA Balanced Advantage Fund (IDCW)
BOI AXA Balanced Advantage Fund - Direct (G)
BOI AXA Balanced Advantage Fund - Direct (IDCW)
BOI AXA Bluechip Fund (G)
BOI AXA Bluechip Fund (IDCW)
BOI AXA Bluechip Fund - Direct (G)
BOI AXA Bluechip Fund - Direct (IDCW)
BOI AXA Conservative Hybrid Fund (G)
BOI AXA Conservative Hybrid Fund (IDCW-A)
BOI AXA Conservative Hybrid Fund (IDCW-M)
BOI AXA Conservative Hybrid Fund (IDCW-Q)
BOI AXA Conservative Hybrid Fund - Direct (G)
BOI AXA Conservative Hybrid Fund - Direct (IDCW-A)
BOI AXA Conservative Hybrid Fund - Direct (IDCW-M)
BOI AXA Conservative Hybrid Fund - Direct (IDCW-Q)
BOI AXA Conservative Hybrid Fund - Eco (Div-Q)
BOI AXA Conservative Hybrid Fund - Eco (G)
BOI AXA Conservative Hybrid Fund - Eco (IDCW-M)
BOI AXA Credit Risk Fund - Direct
BOI AXA Credit Risk Fund - Regular
BOI AXA Flexi Cap Fund (G)
BOI AXA Flexi Cap Fund (IDCW)
BOI AXA Flexi Cap Fund - Direct (G)
BOI AXA Flexi Cap Fund - Direct (IDCW)
BOI AXA Large & Mid Cap Equity Fund (G)
BOI AXA Large & Mid Cap Equity Fund (IDCW)
BOI AXA Large & Mid Cap Equity Fund (IDCW-B)
BOI AXA Large & Mid Cap Equity Fund (IDCW-Q)
BOI AXA Large & Mid Cap Equity Fund - Dir (Bonus)
BOI AXA Large & Mid Cap Equity Fund - Dir (G)
BOI AXA Large & Mid Cap Equity Fund - Dir (IDCW)
BOI AXA Large & Mid Cap Equity Fund - Dir (IDCW-Q)
BOI AXA Large & Mid Cap Equity Fund - Eco (G)
BOI AXA Large & Mid Cap Equity Fund - Eco (IDCW)
BOI AXA Large & Mid Cap Equity Fund - Eco (IDCW-B)
BOI AXA Large & Mid Cap Equity Fund - Eco (IDCW-Q)
BOI AXA Liquid Fund (G)
BOI AXA Liquid Fund (IDCW-D)
BOI AXA Liquid Fund (IDCW-W)
BOI AXA Liquid Fund - Direct (G)
BOI AXA Liquid Fund - Direct (IDCW-D)
BOI AXA Liquid Fund - Direct (IDCW-W)
BOI AXA Liquid Fund - UD (Greater than 3Years)
BOI AXA Liquid Fund - UD (Upto 3Years)
BOI AXA Liquid Fund - UR (Greater than 3Years)
BOI AXA Liquid Fund - UR (Upto 3Years)
BOI AXA Manufacturing & Infrastr Fund (G)
BOI AXA Manufacturing & Infrastr Fund (IDCW)
BOI AXA Manufacturing & Infrastr Fund (IDCW-Q)
BOI AXA Manufacturing & Infrastr Fund-Dir (G)
BOI AXA Manufacturing & Infrastr Fund-Dir (IDCW)
BOI AXA Manufacturing & Infrastr Fund-Dir (IDCW-Q)
BOI AXA Mid & Small Cap Equity & Debt Fund (G)
BOI AXA Mid & Small Cap Equity & Debt Fund (IDCW)
BOI AXA Mid & Small Cap Equity & Debt Fund-D(IDCW)
BOI AXA Mid & Small Cap Equity & Debt Fund-Dir (G)
BOI AXA Midcap Tax Fund - Series 1 (G)
BOI AXA Midcap Tax Fund - Series 1 (IDCW)
BOI AXA Midcap Tax Fund - Series 1 - Direct (G)
BOI AXA Midcap Tax Fund - Series 1 - Direct (IDCW)
BOI AXA Midcap Tax Fund - Series 2 (G)
BOI AXA Midcap Tax Fund - Series 2 (IDCW)
BOI AXA Midcap Tax Fund - Series 2 - Direct (G)
BOI AXA Midcap Tax Fund - Series 2 - Direct (IDCW)
BOI AXA Overnight Fund - Direct (Div-D) RI
BOI AXA Overnight Fund - Direct (G)
BOI AXA Overnight Fund - Direct (IDCW-M)
BOI AXA Overnight Fund - Direct (IDCW-W) RI
BOI AXA Overnight Fund - Regular (Div-D) RI
BOI AXA Overnight Fund - Regular (Div-M)
BOI AXA Overnight Fund - Regular (G)
BOI AXA Short Term Income (G)
BOI AXA Short Term Income (IDCW-M)
BOI AXA Short Term Income (IDCW-Q)
BOI AXA Short Term Income - Direct (G)
BOI AXA Short Term Income - Direct (IDCW-M)
BOI AXA Short Term Income - Direct (IDCW-Q)
BOI AXA Small Cap Fund (G)
BOI AXA Small Cap Fund (IDCW)
BOI AXA Small Cap Fund - Direct (G)
BOI AXA Small Cap Fund - Direct (IDCW)
BOI AXA Tax Advantage Fund (G)
BOI AXA Tax Advantage Fund (IDCW)
BOI AXA Tax Advantage Fund - Direct (G)
BOI AXA Tax Advantage Fund - Direct (IDCW)
BOI AXA Tax Advantage Fund - Eco (G)
BOI AXA Tax Advantage Fund - Eco (IDCW)
BOI AXA Ultra Short Duration Fund (G)
BOI AXA Ultra Short Duration Fund (IDCW-D)
BOI AXA Ultra Short Duration Fund (IDCW-W)
BOI AXA Ultra Short Duration Fund - Direct (Bonus)
BOI AXA Ultra Short Duration Fund - Direct (G)
BOI AXA Ultra Short Duration Fund-Direct (IDCW-D)
BOI AXA Ultra Short Duration Fund-Direct (IDCW-W)
Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF (G)
Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF (IDCW)
Aditya Birla SL Active Debt Multi-Mgr FoF-Dir (G)
Aditya Birla SL Active Debt Multi-MgrFoF-Dir(IDCW)
Aditya Birla SL Arbitrage Fund (G)
Aditya Birla SL Arbitrage Fund (IDCW)
Aditya Birla SL Arbitrage Fund - Dir (G)
Aditya Birla SL Arbitrage Fund - Dir (IDCW)
Aditya Birla SL Asset Allocator FoF (G)
Aditya Birla SL Asset Allocator FoF (IDCW)
Aditya Birla SL Asset Allocator FoF-Dir (G)
Aditya Birla SL Asset Allocator FoF-Dir (IDCW)
Aditya Birla SL Bal Bhavishya Yojna - Dir (G)
Aditya Birla SL Bal Bhavishya Yojna - Dir (IDCW)
Aditya Birla SL Bal Bhavishya Yojna - Reg (G)
Aditya Birla SL Bal Bhavishya Yojna - Reg (IDCW)
Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund (G)
Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund (IDCW)
Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund-Dir (G)
Aditya Birla SL Balanced Advantage Fund-Dir (IDCW)
Aditya Birla SL Banking ETF
Aditya Birla SL Banking&Financial Services (G)
Aditya Birla SL Banking&Financial Services (IDCW)
Aditya Birla SL Banking&Financial Services-D(IDCW)
Aditya Birla SL Banking&Financial Services-Dir(G)
Aditya Birla SL Banking&PSU Debt Fund - (G)
Aditya Birla SL Banking&PSU Debt Fund - (IDCW)
Aditya Birla SL Banking&PSU Debt Fund - (IDCW-M)
Aditya Birla SL Banking&PSU Debt Fund - (IDCW-Q)
Aditya Birla SL Banking&PSU Debt Fund-Dir(G)
Aditya Birla SL Banking&PSU Debt Fund-Dir(IDCW)
Aditya Birla SL Banking&PSU Debt Fund-Dir(IDCW-M)
Aditya Birla SL Banking&PSU Debt Fund-Dir(IDCW-Q)
Aditya Birla SL Banking&PSU Debt Fund-Ret(G)
Aditya Birla SL Banking&PSU Debt Fund-Ret(IDCW-M)
Aditya Birla SL Banking&PSU Debt Fund-Ret(IDCW-Q)
Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan (G)
Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan (IDCW)
Aditya Birla SL CEF - Global Agri Plan-Direct (G)
Aditya Birla SL CEF-Global Agri Plan-Direct (IDCW)
Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (G)
Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (IDCW)
Aditya Birla SL Corporate Bond Fund (IDCW-M)
Aditya Birla SL Corporate Bond Fund-Dir (G)
Aditya Birla SL Corporate Bond Fund-Dir (IDCW)
Aditya Birla SL Corporate Bond Fund-Dir (IDCW-M)
Aditya Birla SL Credit Risk Fund (Bonus)
Aditya Birla SL Credit Risk Fund (G)
Aditya Birla SL Credit Risk Fund (IDCW)
Aditya Birla SL Credit Risk Fund - Dir (Bonus)
Aditya Birla SL Credit Risk Fund - Dir (G)
Aditya Birla SL Credit Risk Fund - Dir (IDCW)
Aditya Birla SL Credit Risk Fund-Seg PF1 (B)
Aditya Birla SL Credit Risk Fund-Seg PF1 (G)
Aditya Birla SL Credit Risk Fund-Seg PF1 (IDCW)
Aditya Birla SL Credit Risk Fund-Seg PF1-Dir (B)
Aditya Birla SL Credit Risk Fund-Seg PF1-Dir (G)
Aditya Birla SL Credit Risk Fund-Seg PF1-Dir(IDCW)
Aditya Birla SL DAF - Sr.2 (G)
Aditya Birla SL DAF - Sr.2 (IDCW)
Aditya Birla SL DAF - Sr.2 - Direct (G)
Aditya Birla SL DAF - Sr.2 - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL Digital India Fund (G)
Aditya Birla SL Digital India Fund (IDCW)
Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (G)
Aditya Birla SL Digital India Fund - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL Dividend Yield Fund (G)
Aditya Birla SL Dividend Yield Fund (IDCW)
Aditya Birla SL Dividend Yield Fund - Direct (G)
Aditya Birla SL Dividend Yield Fund-Direct (IDCW)
Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (G)
Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (IDCW)
Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (IDCW-M)
Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Dir (IDCW-Q)
Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (G)
Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (IDCW)
Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (IDCW-M)
Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund - Reg (IDCW-Q)
Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund(Displine Advat)
Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund-SegPF1-DAP(G)
Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund-SegPF1-Dir(G)
Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund-SegPF1-Dir(IDCW)
Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund-SegPF1-Reg(G)
Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund-SegPF1-Reg(IDCW)
Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund-SegPF1Dir(IDCW-M
Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund-SegPF1Dir(IDCW-Q
Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund-SegPF1Reg(IDCW-M
Aditya Birla SL Dynamic Bond Fund-SegPF1Reg(IDCW-Q
Aditya Birla SL Equity Advantage Fund (G)
Aditya Birla SL Equity Advantage Fund (IDCW)
Aditya Birla SL Equity Advantage Fund-Direct (G)
Aditya Birla SL Equity Advantage Fund-Direct(IDCW)
Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund (G)
Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund (IDCW)
Aditya Birla SL Equity Hybrid '95 Fund-Direct (G)
Aditya Birla SL Equity Hybrid 95 Fund-Direct(IDCW)
Aditya Birla SL Equity Savings Fund (G)
Aditya Birla SL Equity Savings Fund (IDCW)
Aditya Birla SL Equity Savings Fund - Direct (G)
Aditya Birla SL Equity Savings Fund-Direct (IDCW)
Aditya Birla SL ESG Fund (G)
Aditya Birla SL ESG Fund (IDCW)
Aditya Birla SL ESG Fund - Direct (G)
Aditya Birla SL ESG Fund - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL Flexi Cap Fund (G)
Aditya Birla SL Flexi Cap Fund (IDCW)
Aditya Birla SL Flexi Cap Fund - Direct (G)
Aditya Birla SL Flexi Cap Fund - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL Floating Rate Fund (G)
Aditya Birla SL Floating Rate Fund (IDCW-D)
Aditya Birla SL Floating Rate Fund (IDCW-W)
Aditya Birla SL Floating Rate Fund-Direct (G)
Aditya Birla SL Floating Rate Fund-Direct (IDCW-D)
Aditya Birla SL Floating Rate Fund-Direct (IDCW-W)
Aditya Birla SL Floating Rate Fund-Retail (G)
Aditya Birla SL Floating Rate Fund-Retail (IDCW-W)
Aditya Birla SL Focused Equity Fund (G)
Aditya Birla SL Focused Equity Fund (IDCW)
Aditya Birla SL Focused Equity Fund - Direct (G)
Aditya Birla SL Focused Equity Fund-Direct (IDCW)
Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive (G)
Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive (IDCW)
Aditya Birla SL FP FoF - Aggressive - Direct (G)
Aditya Birla SL FP FoF - Conservative (G)
Aditya Birla SL FP FoF - Conservative (IDCW)
Aditya Birla SL FP FoF - Conservative - Direct (G)
Aditya Birla SL FP FoF - Moderate (G)
Aditya Birla SL FP FoF - Moderate (IDCW)
Aditya Birla SL FP FoF - Moderate - Direct (G)
Aditya Birla SL FP FoF - Moderate - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL FP FoF-Aggressive-Direct (IDCW)
Aditya Birla SL FP FoF-Conservative-Direct(IDCW)
Aditya Birla SL Frontline Equity Fund (G)
Aditya Birla SL Frontline Equity Fund (IDCW)
Aditya Birla SL Frontline Equity Fund - Direct (G)
Aditya Birla SL Frontline Equity Fund-Direct(IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series PU (G)
Aditya Birla SL FTP - Series PU (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series PU (IDCW-Q)
Aditya Birla SL FTP - Series PU - Direct (G)
Aditya Birla SL FTP - Series PU - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series PU - Direct (IDCW-Q)
Aditya Birla SL FTP - Series PV (G)
Aditya Birla SL FTP - Series PV (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series PV (IDCW-Q)
Aditya Birla SL FTP - Series PV - Direct (G)
Aditya Birla SL FTP - Series PV - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series PV - Direct (IDCW-Q)
Aditya Birla SL FTP - Series PY (G)
Aditya Birla SL FTP - Series PY - Direct (G)
Aditya Birla SL FTP - Series PY - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series PY - Direct (IDCW-Q)
Aditya Birla SL FTP - Series QF (G)
Aditya Birla SL FTP - Series QF (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series QF (IDCW-Q)
Aditya Birla SL FTP - Series QF - Direct (G)
Aditya Birla SL FTP - Series QF - Direct (IDCW-Q)
Aditya Birla SL FTP - Series QR (G)
Aditya Birla SL FTP - Series QR (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series QR (IDCW-Q)
Aditya Birla SL FTP - Series QR - Direct (G)
Aditya Birla SL FTP - Series QR - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series QR - Direct (IDCW-Q)
Aditya Birla SL FTP - Series RC (G)
Aditya Birla SL FTP - Series RC (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series RC (IDCW-Q)
Aditya Birla SL FTP - Series RC - Direct (G)
Aditya Birla SL FTP - Series RC - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series RC - Direct (IDCW-Q)
Aditya Birla SL FTP - Series RD (G)
Aditya Birla SL FTP - Series RD (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series RD (IDCW-Q)
Aditya Birla SL FTP - Series RD - Direct (Div-Q)
Aditya Birla SL FTP - Series RD - Direct (G)
Aditya Birla SL FTP - Series RD - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series RH (G)
Aditya Birla SL FTP - Series RH (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series RH (IDCW-Q)
Aditya Birla SL FTP - Series RH - Direct (G)
Aditya Birla SL FTP - Series RH - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series RH - Direct (IDCW-Q)
Aditya Birla SL FTP - Series RI (G)
Aditya Birla SL FTP - Series RI (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series RI - Direct (G)
Aditya Birla SL FTP - Series RI - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series RL (G)
Aditya Birla SL FTP - Series RL (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series RL - Direct (G)
Aditya Birla SL FTP - Series RN (G)
Aditya Birla SL FTP - Series RN (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series RN - Direct (G)
Aditya Birla SL FTP - Series RN - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series RO (G)
Aditya Birla SL FTP - Series RO (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series RO - Direct (G)
Aditya Birla SL FTP - Series RP (G)
Aditya Birla SL FTP - Series RP (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series RP - Direct (G)
Aditya Birla SL FTP - Series RP - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series RQ (G)
Aditya Birla SL FTP - Series RQ (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series RQ - Direct (G)
Aditya Birla SL FTP - Series RQ - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series RR (G)
Aditya Birla SL FTP - Series RR (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series RR - Direct (G)
Aditya Birla SL FTP - Series RR - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series RU (G)
Aditya Birla SL FTP - Series RU (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series RU - Direct (G)
Aditya Birla SL FTP - Series RU - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series RV (G)
Aditya Birla SL FTP - Series RV (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series RV - Direct (G)
Aditya Birla SL FTP - Series RV - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series RW (G)
Aditya Birla SL FTP - Series RW - Direct (G)
Aditya Birla SL FTP - Series RW - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series RX (G)
Aditya Birla SL FTP - Series RX (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series RX - Direct (G)
Aditya Birla SL FTP - Series RX - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series RY (G)
Aditya Birla SL FTP - Series RY (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series RY - Direct (G)
Aditya Birla SL FTP - Series RY - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series SA (G)
Aditya Birla SL FTP - Series SA (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series SA - Direct (G)
Aditya Birla SL FTP - Series SA - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series SF (G)
Aditya Birla SL FTP - Series SF (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series SF - Direct (G)
Aditya Birla SL FTP - Series SF - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series SG (G)
Aditya Birla SL FTP - Series SG (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series SG - Direct (G)
Aditya Birla SL FTP - Series SG - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series SI (G)
Aditya Birla SL FTP - Series SI (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series SI - Direct (G)
Aditya Birla SL FTP - Series SI - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series SJ (G)
Aditya Birla SL FTP - Series SJ (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series SJ - Direct (G)
Aditya Birla SL FTP - Series SJ - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series SK (G)
Aditya Birla SL FTP - Series SK (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series SK - Direct (G)
Aditya Birla SL FTP - Series SK - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series SL (G)
Aditya Birla SL FTP - Series SL (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series SL - Direct (G)
Aditya Birla SL FTP - Series SL - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series SN (G)
Aditya Birla SL FTP - Series SN (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series SN - Direct (G)
Aditya Birla SL FTP - Series SN - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series SO (G)
Aditya Birla SL FTP - Series SO (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series SO - Direct (G)
Aditya Birla SL FTP - Series SO - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series TI (G)
Aditya Birla SL FTP - Series TI (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series TI - Direct (G)
Aditya Birla SL FTP - Series TI - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series TJ (G)
Aditya Birla SL FTP - Series TJ (IDCW)
Aditya Birla SL FTP - Series TJ - Direct (G)
Aditya Birla SL FTP - Series TJ - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL G E Equity Fund (G)
Aditya Birla SL G E Equity Fund (IDCW)
Aditya Birla SL G E Equity Fund - Dir (G)
Aditya Birla SL G E Equity Fund - Dir (IDCW)
Aditya Birla SL Global Emerging Oppt Fund (G)
Aditya Birla SL Global Emerging Oppt Fund (IDCW)
Aditya Birla SL Global Emerging Oppt Fund-Dir (G)
Aditya Birla SL Global Emerging OpptFund-Dir(IDCW)
Aditya Birla SL Gold ETF
Aditya Birla SL Gold Fund (G)
Aditya Birla SL Gold Fund (IDCW)
Aditya Birla SL Gold Fund - Direct (G)
Aditya Birla SL Gold Fund - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL Govt Securities Fund (G)
Aditya Birla SL Govt Securities Fund (IDCW-Q)
Aditya Birla SL Govt Securities Fund-Dir (G)
Aditya Birla SL Govt Securities Fund-Dir (IDCW-Q)
Aditya Birla SL Income Fund (Displine Advant Plan)
Aditya Birla SL Income Fund (G)
Aditya Birla SL Income Fund (IDCW)
Aditya Birla SL Income Fund (IDCW-Q)
Aditya Birla SL Income Fund - Dir (G)
Aditya Birla SL Income Fund - Dir (IDCW)
Aditya Birla SL Income Fund - Dir (IDCW-Q)
Aditya Birla SL Index Fund (G)
Aditya Birla SL Index Fund (IDCW)
Aditya Birla SL Index Fund - Direct (G)
Aditya Birla SL Index Fund - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL India GenNext Fund (G)
Aditya Birla SL India GenNext Fund (IDCW)
Aditya Birla SL India GenNext Fund - Direct (G)
Aditya Birla SL India GenNext Fund - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL Infrastructure Fund - (G)
Aditya Birla SL Infrastructure Fund - (IDCW)
Aditya Birla SL Infrastructure Fund - Direct (G)
Aditya Birla SL Infrastructure Fund-Direct (IDCW)
Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A (G)
Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A (IDCW)
Aditya Birla SL Inter Equity - Plan A-Direct (G)
Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B (G)
Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B (IDCW)
Aditya Birla SL Inter Equity - Plan B-Direct (G)
Aditya Birla SL Inter Equity-Plan A-Direct (IDCW)
Aditya Birla SL Inter Equity-Plan B-Direct (IDCW)
Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I(G)
Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I(IDCW)
Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Dir (D)
Aditya Birla SL Interval Income-Qrtly-Sr.I-Dir (G)
Aditya Birla SL Interval Income-Qt-Sr.I-Inst(IDCW)
Aditya Birla SL Liquid Fund (Discpln Advats Plan)
Aditya Birla SL Liquid Fund - (G)
Aditya Birla SL Liquid Fund - (IDCW)
Aditya Birla SL Liquid Fund - (IDCW-D)
Aditya Birla SL Liquid Fund - (IDCW-W)
Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (G)
Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (IDCW-D)
Aditya Birla SL Liquid Fund - Direct (IDCW-W)
Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (G)
Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (IDCW-D)
Aditya Birla SL Liquid Fund - Inst (IDCW-W)
Aditya Birla SL Liquid Fund - Retail (G)
Aditya Birla SL Liquid Fund - Retail (IDCW-D)
Aditya Birla SL Low Duration Fund (G)
Aditya Birla SL Low Duration Fund (IDCW-W)
Aditya Birla SL Low Duration Fund - Inst (Div-W)
Aditya Birla SL Low Duration Fund - Inst (G)
Aditya Birla SL Low Duration Fund - Inst (IDCW-D)
Aditya Birla SL Low Duration Fund(IDCW-D)(Reinvest
Aditya Birla SL Low Duration Fund-Dir (G)
Aditya Birla SL Low Duration Fund-Dir (IDCW-W)
Aditya Birla SL Low Duration Fund-Dir(IDCW-D)(Rei)
Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund (G)
Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund (IDCW)
Aditya Birla SL Manufacturing Equity Fund-Dir (G)
Aditya Birla SL Manufacturing EquityFund-Dir(IDCW)
Aditya Birla SL Medium Term Plan (G)
Aditya Birla SL Medium Term Plan (IDCW)
Aditya Birla SL Medium Term Plan (IDCW-H)
Aditya Birla SL Medium Term Plan (IDCW-Q)
Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (G)
Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (IDCW-H)
Aditya Birla SL Medium Term Plan - Direct (IDCW-Q)
Aditya Birla SL Medium Term Plan-SegPF1 (G)
Aditya Birla SL Medium Term Plan-SegPF1 (IDCW)
Aditya Birla SL Medium Term Plan-SegPF1 (IDCW-H)
Aditya Birla SL Medium Term Plan-SegPF1 (IDCW-Q)
Aditya Birla SL Medium Term Plan-SegPF1-Dir(G)
Aditya Birla SL Medium Term Plan-SegPF1-Dir(IDCW)
Aditya Birla SL Medium TermPlan-SegPF1-Dir(IDCW-H)
Aditya Birla SL Medium TermPlan-SegPF1-Dir(IDCW-Q)
Aditya Birla SL Midcap Fund - (G)
Aditya Birla SL Midcap Fund - (IDCW)
Aditya Birla SL Midcap Fund - Direct (G)
Aditya Birla SL Midcap Fund - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL MNC Fund - (G)
Aditya Birla SL MNC Fund - (IDCW)
Aditya Birla SL MNC Fund - Direct (G)
Aditya Birla SL MNC Fund - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL Money Manager Fund (G)
Aditya Birla SL Money Manager Fund (IDCW-D)
Aditya Birla SL Money Manager Fund (IDCW-W)
Aditya Birla SL Money Manager Fund - Dir (G)
Aditya Birla SL Money Manager Fund - Dir (IDCW-D)
Aditya Birla SL Money Manager Fund - Dir (IDCW-W)
Aditya Birla SL Money Manager Fund-Retail(G)
Aditya Birla SL Money Manager Fund-Retail(IDCW-D)
Aditya Birla SL Money Manager Fund-Retail(IDCW-W)
Aditya Birla SL Multi-Cap Fund (G)
Aditya Birla SL Multi-Cap Fund (IDCW)
Aditya Birla SL Multi-Cap Fund - Dir (G)
Aditya Birla SL Multi-Cap Fund - Dir (IDCW)
Aditya Birla SL NASDAQ 100 FOF (G)
Aditya Birla SL NASDAQ 100 FOF (IDCW)
Aditya Birla SL NASDAQ 100 FOF - Dir (G)
Aditya Birla SL NASDAQ 100 FOF - Dir (IDCW)
Aditya Birla SL Nifty 50 EWI Fund (G)
Aditya Birla SL Nifty 50 EWI Fund (IDCW)
Aditya Birla SL Nifty 50 EWI Fund - Direct (G)
Aditya Birla SL Nifty 50 EWI Fund - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL Nifty ETF
Aditya Birla SL Nifty Healthcare ETF
Aditya Birla SL Nifty IT ETF
Aditya Birla SL Nifty Midcap 150 IF (G)
Aditya Birla SL Nifty Midcap 150 IF (IDCW)
Aditya Birla SL Nifty Midcap 150 IF - Dir (G)
Aditya Birla SL Nifty Midcap 150 IF - Dir (IDCW)
Aditya Birla SL Nifty Next 50 ETF
Aditya Birla SL Nifty SDL Plus PSU Bond Sep 2026 6
Aditya Birla SL Nifty SDL Plus PSU Bond Sep 2026 6
Aditya Birla SL Nifty SDL Plus PSU Bond Sep 2026 6
Aditya Birla SL Nifty SDL Plus PSU Bond Sep 2026 6
Aditya Birla SL Nifty Smallcap 50 IF (G)
Aditya Birla SL Nifty Smallcap 50 IF (IDCW)
Aditya Birla SL Nifty Smallcap 50 IF - Dir (G)
Aditya Birla SL Nifty Smallcap 50 IF - Dir (IDCW)
Aditya Birla SL Overnight Fund - Dir (G)
Aditya Birla SL Overnight Fund - Dir (IDCW-D)RI
Aditya Birla SL Overnight Fund - Dir (IDCW-M)
Aditya Birla SL Overnight Fund - Dir (IDCW-W)RI
Aditya Birla SL Overnight Fund - Reg (G)
Aditya Birla SL Overnight Fund - Reg (IDCW-D)RI
Aditya Birla SL Overnight Fund - Reg (IDCW-M)
Aditya Birla SL Overnight Fund - Reg (IDCW-W)RI
Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund (G)
Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund (IDCW)
Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund - Dir (G)
Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund-Dir(IDCW)
Aditya Birla SL PSU Equity Fund (G)
Aditya Birla SL PSU Equity Fund (IDCW)
Aditya Birla SL PSU Equity Fund - Direct (G)
Aditya Birla SL PSU Equity Fund - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL Pure Value Fund (G)
Aditya Birla SL Pure Value Fund (IDCW)
Aditya Birla SL Pure Value Fund - Direct (G)
Aditya Birla SL Pure Value Fund - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL Regular Savings Fund (G)
Aditya Birla SL Regular Savings Fund (IDCW-M)
Aditya Birla SL Regular Savings Fund (Payment)
Aditya Birla SL Regular Savings Fund-Dir (G)
Aditya Birla SL Regular Savings Fund-Dir (IDCW-M)
Aditya Birla SL Regular Savings Fund-Dir (Payment)
Aditya Birla SL Retirement-The 30s Plan-Dir (G)
Aditya Birla SL Retirement-The 30s Plan-Dir (IDCW)
Aditya Birla SL Retirement-The 30s Plan-Reg (G)
Aditya Birla SL Retirement-The 30s Plan-Reg (IDCW)
Aditya Birla SL Retirement-The 40s Plan-Dir (G)
Aditya Birla SL Retirement-The 40s Plan-Dir (IDCW)
Aditya Birla SL Retirement-The 40s Plan-Reg (G)
Aditya Birla SL Retirement-The 40s Plan-Reg (IDCW)
Aditya Birla SL Retirement-The 50s Plan-Dir (G)
Aditya Birla SL Retirement-The 50s Plan-Dir (IDCW)
Aditya Birla SL Retirement-The 50s Plan-Reg (G)
Aditya Birla SL Retirement-The 50s Plan-Reg (IDCW)
Aditya Birla SL Retirement-The 50sPlus-Debt-Dir(G)
Aditya Birla SL Retirement-The 50sPlus-Debt-Reg(G)
Aditya Birla SL Retirement-The50sPlus-Debt-D(IDCW)
Aditya Birla SL Retirement-The50sPlus-Debt-R(IDCW)
Aditya Birla SL Savings Fund (Discpln Advt Plan)
Aditya Birla SL Savings Fund - Direct (G)
Aditya Birla SL Savings Fund - Direct (IDCW-D)
Aditya Birla SL Savings Fund - Direct (IDCW-W)
Aditya Birla SL Savings Fund - Regular (G)
Aditya Birla SL Savings Fund - Regular (IDCW-D)
Aditya Birla SL Savings Fund - Regular (IDCW-W)
Aditya Birla SL Savings Fund - Retail (G)
Aditya Birla SL Savings Fund - Retail (IDCW-D)
Aditya Birla SL Savings Fund - Retail (IDCW-W)
Aditya Birla SL Sensex ETF
Aditya Birla SL Short Term Fund (G)
Aditya Birla SL Short Term Fund (IDCW)
Aditya Birla SL Short Term Fund (IDCW-Q)
Aditya Birla SL Short Term Fund-Dir(G)
Aditya Birla SL Short Term Fund-Dir(IDCW)
Aditya Birla SL Short Term Fund-Dir(IDCW-Q)
Aditya Birla SL Small Cap Fund (G)
Aditya Birla SL Small Cap Fund (IDCW)
Aditya Birla SL Small Cap Fund - Direct (G)
Aditya Birla SL Small Cap Fund - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL Special Opportunities Fund (G)
Aditya Birla SL Special Opportunities Fund (IDCW)
Aditya Birla SL Special Opportunities Fund-D(IDCW)
Aditya Birla SL Special Opportunities Fund-Dir (G)
Aditya Birla SL Tax Plan (G)
Aditya Birla SL Tax Plan (IDCW)
Aditya Birla SL Tax Plan - Direct (G)
Aditya Birla SL Tax Plan - Direct (IDCW)
Aditya Birla SL Tax Relief '96 (G)
Aditya Birla SL Tax Relief '96 (IDCW)
Aditya Birla SL Tax Relief '96 - Direct (G)
Aditya Birla SL Tax Relief '96 - Direct (IDCW)
AXIS AAA Bond Plus SDL ETF - 2026 Maturity
AXIS AAA Bond+SDL ETF-2026M Fund of Fund (G)
AXIS AAA Bond+SDL ETF-2026M Fund of Fund (IDCW)
AXIS AAA Bond+SDL ETF-2026M Fund of Fund-Dir(G)
AXIS AAA Bond+SDL ETF-2026M Fund of Fund-Dir(IDCW)
AXIS All Seasons Debt Fund of Funds - Dir (G)
AXIS All Seasons Debt Fund of Funds - Dir (IDCW)
AXIS All Seasons Debt Fund of Funds - Dir (IDCW-A)
AXIS All Seasons Debt Fund of Funds - Dir (IDCW-H)
AXIS All Seasons Debt Fund of Funds - Dir (IDCW-M)
AXIS All Seasons Debt Fund of Funds - Dir (IDCW-Q)
AXIS All Seasons Debt Fund of Funds - Reg (G)
AXIS All Seasons Debt Fund of Funds - Reg (IDCW)
AXIS All Seasons Debt Fund of Funds - Reg (IDCW-A)
AXIS All Seasons Debt Fund of Funds - Reg (IDCW-H)
AXIS All Seasons Debt Fund of Funds - Reg (IDCW-M)
AXIS All Seasons Debt Fund of Funds - Reg (IDCW-Q)
AXIS Arbitrage Fund (G)
AXIS Arbitrage Fund (IDCW)
AXIS Arbitrage Fund - Direct (G)
AXIS Arbitrage Fund - Direct (IDCW)
AXIS Balanced Advantage Fund (G)
AXIS Balanced Advantage Fund (IDCW)
AXIS Balanced Advantage Fund - Direct (G)
AXIS Balanced Advantage Fund - Direct (IDCW)
AXIS Banking & PSU Debt Fund (G)
AXIS Banking & PSU Debt Fund (IDCW-D)
AXIS Banking & PSU Debt Fund (IDCW-M)
AXIS Banking & PSU Debt Fund (IDCW-W)
AXIS Banking & PSU Debt Fund - Direct (G)
AXIS Banking & PSU Debt Fund - Direct (IDCW-D)
AXIS Banking & PSU Debt Fund - Direct (IDCW-M)
AXIS Banking & PSU Debt Fund - Direct (IDCW-W)
AXIS Banking ETF
AXIS Bluechip Fund (G)
AXIS Bluechip Fund (IDCW)
AXIS Bluechip Fund - Direct (G)
AXIS Bluechip Fund - Direct (IDCW)
AXIS Capital Builder Fund - Series 1 (G)
AXIS Capital Builder Fund - Series 1 (IDCW)
AXIS Capital Builder Fund - Series 1 - Dir (G)
AXIS Capital Builder Fund - Series 1 - Dir (IDCW)
AXIS Capital Builder Fund - Series 4 (G)
AXIS Capital Builder Fund - Series 4 (IDCW)
AXIS Capital Builder Fund - Series 4 - Dir (G)
AXIS Capital Builder Fund - Series 4 - Dir (IDCW)
AXIS Corporate Debt Fund - Direct (G)
AXIS Corporate Debt Fund - Direct (IDCW)
AXIS Corporate Debt Fund - Direct (IDCW-D)
AXIS Corporate Debt Fund - Direct (IDCW-M)
AXIS Corporate Debt Fund - Direct (IDCW-W)
AXIS Corporate Debt Fund - Regular (G)
AXIS Corporate Debt Fund - Regular (IDCW)
AXIS Corporate Debt Fund - Regular (IDCW-D)
AXIS Corporate Debt Fund - Regular (IDCW-M)
AXIS Corporate Debt Fund - Regular (IDCW-W)
AXIS Dynamic Bond Fund (G)
AXIS Dynamic Bond Fund (IDCW-Hy)
AXIS Dynamic Bond Fund (IDCW-Q)
AXIS Dynamic Bond Fund - Direct (G)
AXIS Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW-H)
AXIS Dynamic Bond Fund - Direct (IDCW-Q)
AXIS Equity Hybrid Fund - Direct (G)
AXIS Equity Hybrid Fund - Direct (IDCW)
AXIS Equity Hybrid Fund - Direct (IDCW-M)
AXIS Equity Hybrid Fund - Direct (IDCW-Q)
AXIS Equity Hybrid Fund - Regular (G)
AXIS Equity Hybrid Fund - Regular (IDCW)
AXIS Equity Hybrid Fund - Regular (IDCW-M)
AXIS Equity Hybrid Fund - Regular (IDCW-Q)
AXIS Global Equity Alpha Fund of Fund (G)
AXIS Global Equity Alpha Fund of Fund (IDCW)
AXIS Global Equity Alpha Fund of Fund - Dir (G)
AXIS Global Equity Alpha Fund of Fund - Dir (IDCW)
AXIS Global Innovation Fund of Fund (G)
AXIS Global Innovation Fund of Fund (IDCW)
AXIS Global Innovation Fund of Fund - Dir (G)
AXIS Global Innovation Fund of Fund - Dir (IDCW)
AXIS Liquid Fund - Direct (Bonus)
AXIS Short Term Fund (Bonus)
AXIS Strategic Bond Fund (G)
AXIS Strategic Bond Fund (IDCW-H)
AXIS Strategic Bond Fund (IDCW-Q)
AXIS Strategic Bond Fund - Direct (G)
AXIS Strategic Bond Fund - Direct (IDCW-H)
AXIS Strategic Bond Fund - Direct (IDCW-Q)
Baroda Banking & PSU Bond Fund (G)
Baroda Banking & PSU Bond Fund (IDCW-M)
Baroda Banking & PSU Bond Fund (IDCW-Q)
Baroda Banking & PSU Bond Fund - Direct (G)
Baroda Banking & PSU Bond Fund - Direct (IDCW-M)
Baroda Banking & PSU Bond Fund - Direct (IDCW-Q)
Baroda Banking&Fin Serv Fund - Plan A (G)
Baroda Banking&Fin Serv Fund - Plan A (IDCW)
Baroda Banking&Fin Serv Fund - Plan B-Dir (G)
Baroda Banking&Fin Serv Fund - Plan B-Dir (IDCW)
Baroda Business Cycle Fund (G)
Baroda Business Cycle Fund (IDCW)
Baroda Business Cycle Fund - Direct (G)
Baroda Business Cycle Fund - Direct (IDCW)
Baroda Conservative HF-Plan A (G)
Baroda Conservative HF-Plan A (IDCW-M)
Baroda Conservative HF-Plan A (IDCW-Q)
Baroda Conservative HF-Plan B-Dir (G)
Baroda Conservative HF-Plan B-Dir (IDCW-M)
Baroda Conservative HF-Plan B-Dir (IDCW-Q)
Baroda Credit Risk Fund-PlanA (G)
Baroda Credit Risk Fund-PlanA (IDCW-M)
Baroda Credit Risk Fund-PlanA (IDCW-Q)
Baroda Credit Risk Fund-PlanB-Dir(G)
Baroda Credit Risk Fund-PlanB-Dir(IDCW-M)
Baroda Credit Risk Fund-PlanB-Dir(IDCW-Q)
Baroda Dynamic Bond Fund - Plan A (G)
Baroda Dynamic Bond Fund - Plan A (IDCW)
Baroda Dynamic Bond Fund - Plan B-Dir (G)
Baroda Dynamic Bond Fund - Plan B-Dir (IDCW)
Baroda Dynamic Equity Fund - Direct (G)
Baroda Dynamic Equity Fund - Direct (IDCW)
Baroda Dynamic Equity Fund - Regular (G)
Baroda Dynamic Equity Fund - Regular (IDCW)
Baroda ELSS '96 - Plan A (Bonus)
Baroda ELSS '96 - Plan A (G)
Baroda ELSS '96 - Plan A (IDCW)
Baroda ELSS '96 - Plan B - Direct (Bonus)
Baroda ELSS '96 - Plan B - Direct (G)
Baroda ELSS '96 - Plan B - Direct (IDCW)
Baroda Equity Savings Fund (G)
Baroda Equity Savings Fund (IDCW)
Baroda Equity Savings Fund - Direct (G)
Baroda Equity Savings Fund - Direct (IDCW)
Baroda FMP - Series P (G)
Baroda FMP - Series P (IDCW)
Baroda FMP - Series P - Direct (G)
Baroda FMP - Series P - Direct (IDCW)
Baroda Gilt Fund - Plan A (G)
Baroda Gilt Fund - Plan A (IDCW)
Baroda Gilt Fund - Plan B - Direct (G)
Baroda Gilt Fund - Plan B - Direct (IDCW)
Baroda Hybrid Equity Fund-Plan A (G)
 
Fund Manager Speak

 

My wealth at retirement

Calculate the worth of your wealth at retirement

My age (years)
Age I plan to retire (years)
Current savings (Rs.)
Monthly savings (Rs.)
ROI(% p.a.)
Open ZERO Brokerage Demat Account

  • 0

    Delivery Brokerage for Lifetime

  • 20

    Per order for Intraday, F&O, Currency & Commodity