Yenepoya Minerals & Granites Ltd Share Price YNPYMN