Thomas Scott India Share Price

Thomas Scott

CMP as on 20-Nov-20 15:24

₹ 5.05
0.00 0%

Open

₹ 5.05

Turnover (lac)

Prev. Close

₹ 0.00

Day's Vol (shares)

₹ 105

Day's Range (₹)

₹ 5.05
₹ 5.05

CMP as on27-Nov-20 13:52

₹ 6.97
0.33 4.97%

Open

₹ 6.31

Turnover (lac)

Prev. Close

₹ 6.64

Day's Vol (shares)

₹ 5,457

Day's Range

₹ 6.31
₹ 6.97